Privacy Policy

Privacy verklaring, Gebruiksvoorwaarden en Cookie Policy ChildsLife

Uw privacy is voor ChildsLife erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG 2018) en gaan wij zorgvuldig om met de door u ingevoerde gegevens. Met deze privacy verklaring wil ChildsLife u graag informeren welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom wij dit doen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Persoonsgegevens

ChildsLife verwerkt uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en  in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG 2018).  Afhankelijk van uw relatie met ChildsLife leggen wij diverse gegevens vast.

Als u een of-line donatie doet dan legt ChildsLife vast:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Giro/banknummer
 • Gifthistorie
 • E-mail adres, indien u dit aan ons door heeft gegeven
 • Geboortedatum, indien u dit aan ons door heeft gegeven
 • Telefoonnummer, indien u dit aan ons door heeft gegeven

Als u een online donatie doet dan legt ChildsLife vast:

 • E-mail adres
 • Naam, indien u dit aan ons door heeft gegeven
 • Adres, indien u dit aan ons door heeft gegeven

Als u een aankoop doet in de ChildsLife webshop dan legt ChildsLife vast:

 • E-mail adres
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief dan legt ChildsLife vast:

 • E-mail adres
 • Naam, indien u dit aan ons door heeft gegeven

Bij Vrijwilliger of andere supporter legt ChildsLife vast:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer, indien u dit aan ons door heeft gegeven
 • Geboortedatum, indien u dit aan ons door heeft gegeven

ChildsLife legt uw persoonsgegevens vast om:

·         Uw donatie te kunnen verwerken en beheren.

·         Te kunnen voldoen aan (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

·         U op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van onze projecten en organisatie.

·         U te kunnen informeren over nieuwe projecten en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken

·         Te kunnen bijhouden wie wij wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.

·         Een administratie te kunnen voeren ten aanzien van uw inzet als vrijwilliger, en u te kunnen informeren ten behoeve van uw vrijwilligerswerk

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de uw persoonsgegevens waarover ChildsLife beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot een van deze rechten, zal ChildsLife hier binnen 2 weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van naam, adres, en telefoonnummer –indienen per post of per e-mail. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bij ChildsLife. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u ChildsLife ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht op overdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat u ChildsLife kunt vragen uw opgeslagen gegevens aan te leveren. Dit betekent dat we u een overzicht toesturen van uw persoonsgegevens zoals we die hebben opgeslagen.

Klachten

Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door ChildsLife.

Ontvangers

ChildsLife verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen. ChildsLife kan bij de uitvoering van haar activiteiten leveranciers (zoals een call center of drukkerij)  inschakelen die in opdracht van ChildsLife uw gegevens verwerken. ChildsLife waarborgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Beveiliging

ChildsLife draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er misschien sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij contact met ons op te nemen.

 

Persoonsgebonden gegevens op de website

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt.  Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun u zich uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief.

Social media-platformen

ChildsLife verzamelt géén persoonlijke gegevens vanuit uw sociale media. Google Analytics registreert van welk social media platform bezoekers afkomen, hierbij wordt echter nooit uw persoonlijke informatie overgedragen.

Informatie en aansprakelijkheid

De door ChildsLife verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. ChildsLife is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ChildsLife. ChildsLife is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

De ChildsLife website bevat links naar externe internetpagina’s. ChildsLife is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

 

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van ChildsLife uitingen bij ChildsLife.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van ChildsLife in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van ChildsLife en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ChildsLife.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de ‘materialen’) op deze website plaatst of deze toestuurt aan ChildsLife via e-mail of anderszins, zal ChildsLife gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken/te kopiëren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en ChildsLife zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden.

Vestigingsadres en inschrijvingsnummer K.v.K.

Vestigingsadres:
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting ChildsLife
Nijverheidsweg 35 B
2031 CN  HAARLEM

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 411 87390 te Amsterdam

Wij wijzen u erop dat de voorwaarden in deze Privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

 

Cookie Policy ChildsLife

Een methode die op veel internetpagina’s wordt gebruikt om ze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker vastgelegd worden, zodat de internetpagina daar bij een volgend bezoek automatisch aan wordt aangepast.

De ChildsLife website maakt gebruik van cookies voor de volgende doelen:

 1. Functionele doelen

Cookies voor functionele doelen maken het inloggen op en navigeren door de website mogelijk. Ook wanneer u een pagina deelt via social media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Cookies blijven op uw eindapparaat tot u ze zelf verwijderd. Voorbeeld: u logt in en wilt ingelogd blijven bij het bekijken van verschillende pagina’s op de website. De informatie die in dit cookie wordt vastgelegd wordt niet aan derden verstrekt.

 

 1. Analytische doelen

Ook gebruikt ChildsLife cookies om het gebruik van onze website te meten en analyseren. Voorbeeld: we kunnen bijhouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem, dus wie wat bezoekt is niet herleidbaar. childslife.nl maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’).

 

Instellingen aanpassen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat er een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Via de volgende link kunt u lezen hoe u cookies kunt verwijderen.  https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

 

Wij wijzen u erop dat de voorwaarden in deze Privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

 

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →