Privacy verklaring, Cookie Policy en Gebruiksvoorwaarden ChildsLife

A. Privacy verklaring

Uw privacy is voor ChildsLife erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) en gaan wij zorgvuldig om met de door u ingevoerde gegevens. Met deze privacy verklaring wil ChildsLife u graag informeren welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom wij dit doen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

1. Welke persoonsgegevens verzamelt ChildsLife?

ChildsLife verwerkt uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG 2018. Afhankelijk van uw relatie met ChildsLife leggen wij diverse gegevens vast.

Als u een offline donatie doet dan legt ChildsLife vast:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Giro/banknummer
 • Gifthistorie
 • E-mail adres, indien u dit aan ons door heeft gegeven
 • Geboortedatum, indien u dit aan ons door heeft gegeven
 • Telefoonnummer, indien u dit aan ons door heeft gegeven

Als u een online donatie doet dan legt ChildsLife vast:

 • E-mail adres
 • Naam, indien u dit aan ons door heeft gegeven
 • Adres, indien u dit aan ons door heeft gegeven

Als u een aankoop doet in de ChildsLife webshop dan legt ChildsLife vast:

 • E-mail adres
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief dan legt ChildsLife vast:

 • E-mail adres
 • Naam, indien u dit aan ons door heeft gegeven

Bij Vrijwilliger of andere supporter legt ChildsLife vast:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer, indien u dit aan ons door heeft gegeven
 • Geboortedatum, indien u dit aan ons door heeft gegeven

Persoonsgebonden gegevens op de website

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun u zich uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief.

Social media-platformen

ChildsLife verzamelt géén persoonlijke gegevens vanuit uw sociale media. Google Analytics registreert van welk social media platform bezoekers afkomen, hierbij wordt echter nooit uw persoonlijke informatie overgedragen.

 2. Waarom legt ChildsLife donateursgegevens vast?

 • Uw donatie te kunnen verwerken en beheren.
 • Te kunnen voldoen aan (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.
 • U op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van onze projecten en organisatie.
 • U te kunnen informeren over nieuwe projecten en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.
 • Uw geefhistorie te analyseren.
 • Te kunnen bijhouden wie wij wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes; uw persoonsgegevens te valideren of combineren met gegevens afkomstig van derde partijen.
 • Te kunnen registreren wat uw voorkeuren van benadering zijn.

3. Hoe lang bewaart ChildsLife uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. Zodra u ons verzoekt niet meer via bepaalde kanalen met u te communiceren, zullen we uw gegevens en de daarbij horende informatie blijven bewaren, zodat we uw verzoek om u niet meer te benaderen kunnen inwilligen.

4. Met wie deelt ChildsLife uw gegevens?

ChildsLife verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen. ChildsLife kan bij de uitvoering van haar activiteiten leveranciers (zoals een call center of drukkerij) inschakelen die in opdracht van ChildsLife uw gegevens verwerken.. ChildsLife waarborgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen. ChildsLife heeft met desbetreffende leveranciers een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Hoe houdt ChildsLife uw gegevens veilig?

ChildsLife draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er misschien sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij contact met ons op te nemen. Medewerkers van ChildsLife plaatsen geen persoonlijke gegevens op hun mobiele apparaten. Ook plaats ChildsLife geen persoonlijke gegevens in de Cloud.

Links met andere websites

De ChildsLife website bevat links naar externe internetpagina’s. ChildsLife is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

6. Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de uw persoonsgegevens waarover ChildsLife beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot een van deze rechten, zal ChildsLife hier binnen 2 weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van naam, adres, en telefoonnummer –indienen per post of per e-mail. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht op inzage in je gegevens

U heeft het recht om de details over de door ons over u verzamelde gegevens bij ons op te vragen. Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in deze privacyverklaring.

Recht op wijziging

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Recht op beperking van verwerking

U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens door ons laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat we uw verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens controleren.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, tenzij we op grond van de AVG toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te houden. Het kan namelijk zijn dat we daar niet altijd gehoor aan mogen geven, omdat de Belastingdienst vereist dat we overeenkomsten een bepaalde tijd bewaren. Indien u verzoekt om verwijdering omdat u niet meer benaderd wilt worden voor marketingcampagnes, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten.

Recht op overdracht van persoonsgegevens

U kunt ons verzoeken om een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. U heeft het recht om die persoonsgegevens ongehinderd door ons aan een derde partij te laten overdragen.

Recht van bezwaar

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Hierbij kunnen we u vragen om welke specifieke situatie het bezwaar gaat. In onze database wordt dit bezwaar als een blokkade opgenomen.

Recht op intrekken toestemming

U kunt ons vragen om eerder gegeven toestemming te verwijderen, bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Alle digitale nieuwsbrieven bevatten altijd een afmeldlink waarmee u zich direct kunt uitschrijven of uw voorkeuren kunt aangeven.

Recht op indienen van een klacht

Als u met onopgeloste vragen blijft zitten, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs of een bankafschrift bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzicht- en onleesbaar te maken. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID-app van de Rijksoverheid gebruiken. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek.
Wij wijzen u erop dat de voorwaarden in deze Privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Vestigingsadres en inschrijvingsnummer K.v.K.

Vestigingsadres:
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting ChildsLife
Nijverheidsweg 35 B
2031 CN HAARLEM

Inschrijvingsnummer K.v.K.:
411 87390 te Amsterdam

B. Cookie Policy ChildsLife

Een methode die op veel internetpagina’s wordt gebruikt om ze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker vastgelegd worden, zodat de internetpagina daar bij een volgend bezoek automatisch aan wordt aangepast.

De ChildsLife website maakt gebruik van cookies voor de volgende doelen:

1. Functionele doelen

Cookies voor functionele doelen maken het inloggen op en navigeren door de website mogelijk. Ook wanneer u een pagina deelt via social media wordt gebruikgemaakt van een cookie. Cookies blijven op uw eindapparaat tot u ze zelf verwijderd. Voorbeeld: u logt in en wilt ingelogd blijven bij het bekijken van verschillende pagina’s op de website. De informatie die in dit cookie wordt vastgelegd wordt niet aan derden verstrekt.

2. Analytische doelen

Ook gebruikt ChildsLife cookies om het gebruik van onze website te meten en analyseren. Voorbeeld: we kunnen bijhouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem, dus wie wat bezoekt is niet herleidbaar. childslife.nl maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’).

Instellingen aanpassen

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat er een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Via de volgende link kunt u lezen hoe u cookies kunt verwijderen. https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Wij wijzen u erop dat de voorwaarden in deze Privacyverklaring en Cookie Policy van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan

Vestigingsadres en inschrijvingsnummer K.v.K.

Vestigingsadres:
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting ChildsLife
Nijverheidsweg 35 B
2031 CN HAARLEM

Inschrijvingsnummer K.v.K.:
411 87390 te Amsterdam

C. Gebruiksvoorwaarden

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van ChildsLife uitingen bij ChildsLife.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van ChildsLife in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van ChildsLife en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ChildsLife.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de ‘materialen’) op deze website plaatst of deze toestuurt aan ChildsLife via e-mail of anderszins, zal ChildsLife gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken/te kopiëren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en ChildsLife zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden.

Informatie en aansprakelijkheid

De door ChildsLife verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. ChildsLife is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ChildsLife. ChildsLife is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
Wij wijzen u erop dat de voorwaarden in deze Privacyverklaring,Cookie Policy en gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Vestigingsadres en inschrijvingsnummer K.v.K.

Vestigingsadres:
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting ChildsLife
Nijverheidsweg 35 B
2031 CN HAARLEM

Inschrijvingsnummer K.v.K.:
411 87390 te Amsterdam

Zo geef jij kinderen de kans op een betere toekomst

Alle donaties dragen bij aan een goede toekomst voor kinderen die leven in extreme armoede. 

Wil je direct doneren?

Hoeveel wil je doneren?

Ander bedrag:

Hoe vaak wil je doneren?

Je naam:

Je E-mailadres:

ValutaBedrag